Allmänna bestämmelser

Hyra och uppsägning

 1. Hyran ska betalas i förskott sista vardagen före varje kalendermånads början.
 2. I hyran för lokalen ingår kostnad för: uppvärmning, hämtning av hushållssopor, egen låskolv och nycklar och fri tillgång dygnet runt – året runt.
 3. YourSpace förbehåller sig rätten att årligen höja hyran. Hyreshöjning aviseras tre månader innan den träder i kraft.
 4. Hyresavtalet är löpande med en uppsägningstid på 3 månader. Avtalet ska sägas upp skriftligen eller via e-post. Avtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningstidens förfallodatum.
 5. Om hyra inte har betalats tio vardagar efter förfallodagen behöver hyresgästen kontakta hyresvärden per telefon eller e-post för att bli insläppt på anläggningen.
 6. Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen ha bortfört sin egendom och återställt hyresobjektet i godtagbart skick, innebärande att objektet kan hyras ut till ny hyresgäst utan ytterligare åtgärder.

Säkerhet och access

 1. Hyresgästen erhåller 2 nycklar till sin lokal. YourSpace förbehåller sig rätten att äga reservnycklar till varje lokal. Tillträde till hyresgästens lokal sker endast på hyresgästens egen begäran eller efter meddelande från YourSpace till hyresgästen.
 2. Hyresgästen ansvarar för alla personer som hyresgästen släppt in på området och för att dessa följer hyresvillkoren samt gällande ordningsregler. Det är inte heller tillåtet att släppa in annan hyresgäst som säger sig ha behörighet. Varje hyresgäst har sin behörighet och ska öppna entrén själv.
 3. Hyresgästen ansvarar för att infart till området inte lämnas öppen utan bevakning. Alla inpasseringar registreras.
 4. Hyresgästen godkänner i och med undertecknandet av avtalet att området ständigt bevakas med videokamera och att om brottsmisstanke uppstår kommer uppgifter att överlämnas till Polismyndigheten.
 5. Om brottslig verksamhet bedrivs inom anläggningen förverkas avtalet och upphör per omgående.

Ordningsregler

 1. Hyresobjektet får användas för förvaring och hobbysysselsättning. Läs mer om YourSpace ordningsregler 
 2. Det åligger hyresgästen att väl vårda hyresobjektet och det intilliggande området och att genast anmäla eventuella skador eller brister till YourSpace.
 3. Under inga omständigheter får hyresgästen borra i golvet pga. det vattenburna golvvärmesystemet.
 4. Det är ej tillåtet med spolning och tvättning i lokalerna. Vid rengöring och svabbning av golv och väggar iaktta försiktighet.
 5. Hyresgästen måste under alla omständigheter följa de brandskyddsregler som gäller. Det är förbjudet att utföra så kallade heta arbeten (svetsning mm) i lokalerna.
 6. Gällande förvaring av brandfarligt material ska svenska lagar följas. Förvaring av illaluktande eller läckande utrustning som kan vålla obehag för YourSpace eller andra hyresgäster är ej tillåten.

Försäkring

 1. Hyresgästen ansvarar själv för försäkringsskydd av sin egendom gällande stöld, ansvar, brand och övriga skador.
 2. Hyresgästen ansvarar för skada eller förlust av inventarier samt för skador på hyresobjektet och gemensamma utrymmen som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som han ansvarar för.

Övrigt

 1. Andrahandsuthyrning är ej tillåten.
 2. Hyresgästen får ej bedriva affärsverksamhet på området utan att först inhämtat YourSpace godkännande. Generellt får ingen heltidsaffärsverksamhet bedrivas på området.
 3. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att YourSpace låter verkställa sedvanligt underhåll eller tillbyggnad av lokalerna eller fastigheten. Arbetet ska dock utföras utan onödig tidsspillan.
 4. YourSpace ansvarar inte för tillfälliga hinder i hyresgästens tillgång till hyresobjektet pga. elavbrott, snöhinder, tekniska problem eller annat förhållande som ligger utanför YourSpace kontroll.
 5. YourSpace fritar sig från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från skyldigheten att erlägga skadestånd om dennes åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan annan händelse som YourSpace inte råder över eller kunnat förutse såsom arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet.

YourSpace hanterar hyresgästens personuppgifter främst för att kunna erbjuda sina tjänster. Fullständig information om hur YourSpace behandlar personuppgifter  

 

Contact